Random homonym translator


Input text:
Randomly translated homonyms: